Skip to content
Menu

Privacy beleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegeven van leden.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen bij Profportaal Zorg. Profportaal Zorg hecht veel waarde aan de bescherming hiervan. Persoonlijke gegevens worden dus zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Profportaal Zorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens

We onderscheiden in het verwerkingsproces een aantal rollen:

Verantwoordelijke: het bestuur van Profportaal Zorg. Zij stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Betrokkenen: de leden van Profportaal Zorg als ook andere betrokkenen (niet zijnde leden). Zij kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van de verstrekte persoonsgegevens, zoals namen, post- en woonadressen of telefoonnummers.

Verwerkers: betrokkenen bij Profportaal Zorg die de persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van uw gegevens

Profportaal Zorg verwerkt persoonsgegevens van leden ten behoeve van het ontwikkelen en het kwaliteitsbeheer van leeroplossingen vóór en door de zorg . Dit houdt in dat gegevens worden gebruikt:

  • Om content/diensten ter beschikking te kunnen stellen/ te leveren;

  • Om u informatie te verstrekken over of uit te nodigen voor bijeenkomsten van Profportaal Zorg;

  • Om u toegang te verstrekken tot de (voor leden afgeschermde) Profportaal Zorg-app;

  • Om op te nemen in het ledenbestand van Profportaal Zorg;

  • Om, indien van toepassing, te kunnen factureren voor het lidmaatschap of dienstverlening van Profportaal Zorg.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen

Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de diensten die u zoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, tenzij u instemt met het openbaar maken hiervan.

Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven om namens ons taken uit te voeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Profportaal Zorg behoudt de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.

Wij kunnen gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Profportaal Zorg of de leden te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

Bewaartermijn

Profportaal Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u te allen tijde intrekken.
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via info@profportaalzorg.nl

Veiligheid

Profportaal Zorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

PPZ-betrokkenen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun taak of rol.
Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Profportaal Zorg streeft naar een spoedige en adequate oplossing van uw klacht. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. In dat geval wordt u hierover z.s.m. geinformeerd.

Privacyverklaring Profportaal Zorg

Versie 12-07-2021